Condicions d’ús i dret de desistiment

1.- OBJECTE

L’objecte d’aquest informe és proporcionar la informació alimentària obligatòria i les condicions generals que són aplicables al web de venda d’aliments ANNA PARÍS.

2.- NORMATIVA

Reglament UE 1169/2011 del Parlament Europeu I de Consell, de 25 d’octubre de 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.

Real Decret 126/2015, de 27 de febrer, pel que s’aprova la norma general relativa a la informació alimentària dels aliments que es presenten sense envasar per a la venda al consumidor final i a les col·lectivitats, dels envasats en els llocs de venda a petició del comprador, i dels envasats pels titulars del comerç al por menor.

Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació.

Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la

Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

3.- INFORMACIÓ OBLIGATÒRIA

3.1.- Informació alimentària

Tota la informació alimentària obligatòria que ha de constar en la pàgina web i que s’esmenta sota ha d’estar disponible abans que es realitzi la compra i figurar en el suport de la venda a distància a prop de el producte.

També haurà d’estar disponible en el moment del lliurament.

La informació obligatòria que ha de constar en la pàgina web i en el moment del lliurament és la que consta a l’article 9 del Reglament UE 1169/2011 i és:

Requisits generals

 1. Denominació de l’aliment.
 2. Llista d’ingredients.
 3. Ingredients o coadjuvants tecnològics que causin al·lèrgies o intoleràncies alimentàries.
 4. Quantitat de determinats ingredients o categoria d’ingredients. Quan consti algun ingredient en la denominació del producte s’ha d’indicar el% d’aquest ingredient en la llista d’ingredients.
 5. Quantitat neta de l’aliment.
 6. Condicions especials de conservació i/o utilització, si escau.
 7. Nom o raó social i direcció de l’operador responsable de la seva comercialització.
 8. País d’origen o lloc de procedència, si escau.
 9. Forma d’ús, si escau.
 10. Grau alcohòlic, en begudes + 1,2% en volum d’alcohol.
 11. Data de caducitat o de durada mínima (no en la pàgina web, sinó en el moment del lliurament)

3.2.- Clàusules i textos legals

CONDICIONS GENERALS

Les presents Condicions Generals de Contractació (en endavant referides indistintament com “Condicions Generals” o “Condicions”), regulen els drets i obligacions derivats de les transaccions comercials realitzades a través del portal www.xarcuteriaparis.com (en endavant el “Lloc web”) de el qual és titular ANNA PARÍS (des d’ara referida indistintament com “Anna París” o, “nosaltres” o la “empresa”), i conjuntament amb les condicions de l’Avís Legal i les polítiques de privacitat, configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin al Lloc web han de conèixer, entendre i acceptar.

A l’efecte únicament de les presents Condicions Generals, els termes utilitzats en plural o singular de “Vostè”, “Usuari” o “Client”, comprèn qualsevol persona que accedeixi a la Web i que faci ús, navegui i / o contracti qualsevol de els productes i serveis oferts.

ANNA PARÍS es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, aquestes condicions generals, sent d’aplicació les noves que acordi des del moment de la seva publicació en el Lloc web. Per això, és convenient que llegeixi atentament les Condicions Generals abans de procedir a realitzar una sol·licitud de comanda. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els productes i serveis prèviament contractats.

1. Identificació

El lloc web és titularitat de l’empresa ANNA PARÍS, proveïda de NIF 43703289-T, domiciliada a C / Cardenal Benlloch, 26 25.600 Balaguer. Qualsevol comunicació es podrà dirigir al domicili social indicat, al telèfon (+34) 973.44.81.05 o a l’adreça de correu electrònic xarcuteriaparis@gmail.com.

1.1. Registre sanitari d’empreses alimentàries

El Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) és una base de dades de caràcter informatiu, gestionada per l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), la finalitat del qual és la protecció de la salut pública i dels interessos dels consumidors.

2. Activitat

ANNA PARÍS realitza l’activitat online a través del Lloc web, oferint productes càrnics fescos i elaborats de qualitat.

3. Continguts i informació subministrada en el Lloc web

3.1. ANNA PARÍS es reserva el dret a modificar l’oferta comercial presentada en el Lloc web (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment. Aquestes modificacions no afectaran les comandes que es realitzin amb anterioritat. ANNA PARÍS fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en el Lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat d’ANNA PARÍS, es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, ANNA PARÍS li comunicarà el Client aquest error i el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva, sense que per això puguin derivar responsabilitats ni indemnitzacions de qualsevol tipus per ANNA PARÍS.

3.2. ANNA PARÍS s’esforça en tot moment per prestar una informació completa, veraç i lícita, i que els continguts del Lloc web serveixin perquè l’usuari prengui decisions de compra plenament conscients i informades.

4. Sistema de contractació i modalitats de comandes

Els usuaris tenen la possibilitat de realitzar totes les seves comandes mitjançant contractació electrònica des del Lloc web i alternativament per telèfon.

La contractació dels nostres productes a través del nostre lloc web és fàcil i intuïtiva, i indiquem en tot moment els passos que s’han de seguir, mitjançant un menú que es mostra a la part superior de la pàgina en la qual estigui navegant.

Primer s’han de triar els productes dins de l’àmplia varietat.

Tria la freqüència d’enviament (dia / hora)

Finalment, confirma la teva comanda, un cop afegit a la cistella de compra, podràs finalitzar-la introduint les dades requerides per facturació i lliurament, i fins i tot crear un compte per a successives comandes. Quan acabi, facilitarem un resum dels productes escollits, el seu preu unitari, despeses d’enviament i el total a pagar. Abans de realitzar la comanda s’haurà de triar la forma de pagament, introduir qualsevol codi descompte en cas d’aplicar i acceptar les Condicions Generals i polítiques de privacitat, sempre abans de realitzar el pagament.

L’import total es facilita desglossat. En els preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos. Les despeses d’enviament es calcularan en funció de les característiques dels productes de cada comanda i del codi postal d’entrega. Si es vol veure o imprimir la factura de la comanda, aquesta factura estarà disponible a l’Àrea client del consumidor o també pots sol·licitar-la per correu electrònic enviant un missatge a xarcuteriaparis@gmail.com

Durant tot el procés de contractació, es faciliten els passos necessaris que haurà de realitzar per a la contractació definitiva, podent en qualsevol moment tornar a la pantalla anterior si voleu corregir la informació o realitzar un canvi en les opcions triades.

La sol·licitud de comanda s’entendrà formalitzada des del moment en què vostè marca l’opció de “He llegit i accepto les condicions generals i polítiques de privacitat” o menció similar, i envia la seva sol·licitud a través del botó disposat per a això, i es considera que entén i accepta plenament i sense reserves les presents Condicions Generals, existint des d’aquest moment un contracte vàlid i eficaç que vincula les parts.

Un cop efectuada la sol·licitud de comanda i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de la formalització de la compra, ANNA PARÍS li confirmarà mitjançant un correu electrònic la recepció i registre de la seva comanda. És molt important assegurar-se d’informar en el formulari de recollida de dades una adreça de correu electrònic vàlida, així com un número de telèfon de contacte per al cas que hi hagi alguna incidència i aquell no funcioni.

5. Mètodes de pagament

5.1. En gestionar la comanda, el Client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit (MasterCard, Visa, Visa Electron, …). En determinats casos i per prevenir possibles fraus, ANNA PARÍS es reserva la possibilitat de demanar a un Client una forma de pagament concreta en el cas que no s’acrediti fefaentment la identitat de comprador.

5.2. Per a pagaments amb targeta, tots els pagaments es realitzen de manera segura a través de la plataforma de banc. Per a la seva seguretat ANNA PARÍS ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socket Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies al qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes pel Client.

Només el Banc té accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que ANNA PARÍS no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

6. Forma, despeses i termini d’enviament

6.1. ANNA PARÍS dóna l’opció, abans de contractar, d’escollir l’opció de lliurament que s’adapti millor al Client i en funció del servei en el seu codi postal. ANNA PARÍS lliurarà la comanda en el termini especificat durant el procés de contractació.

ANNA PARÍS sol·licitarà a l’usuari que triï el lloc del lliurament, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre on vol que se li lliuri el producte, a més del telèfon de contacte en el cas que hi hagués alguna incidència amb el lliurament o el transportista. Per motius de seguretat no es lliuraran comandes en edificis públics, hospitals o qualsevol recinte en el que s’hagi de lliurar el producte adquirit a una persona diferent del Client.

6.2. Les despeses de lliurament no estan indicades en el preu dels productes, són a compte del Client i s’afegeixen al total de l’import de la comanda. Les despeses de lliurament seran informades prèvia contractació i variaran segons el codi postal informat.

6.3. La zona de lliurament coberta per ANNA PARÍS és tot Espanya i Andorra a excepció de les Illes Canàries, Illes Balears, Ceuta i Melilla, i altres països de la UE.

6.4. Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte per part del transportista al Client en el lloc assenyalat per ell durant el procés de compra.

7. Política de devolucions i dret de desistiment

7.1. Dret de desistiment

El Client té dret a exercir el desistiment de la seva compra dins dels 14 dies naturals posteriors al lliurament dels productes, llevat que apliquin excepcions de les que preveu la normativa vigent de consum.

D’acord amb aquella, el dret de desistiment no s’aplica per a la contractació dels productes que siguin peribles, com carn, ous, fruites, hortalisses, etc. Per a aquells productes no peribles, aplicarà el termini de desistiment de 14 dies naturals previst per a contractacions a distància.

No és habitual l’oferta de productes no peribles en el Lloc web d’ANNA PARÍS, però a manera d’exemple, entren dins d’aquesta categoria, entre d’altres: Oli d’oliva, vinagre o mel.

D’acord amb la normativa de consum, el dret de desistiment no s’aplicarà a contractes que es refereixin a, entre d’altres excepcions:

 1. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 2. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 3. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat des precintats després del lliurament.
 4. El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

El desistiment implicarà que vostè, a partir de l’efectiva possessió del producte, té 14 dies naturals per a notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca, com, per exemple, enviant una comunicació via correu electrònic a xarcuteriaparis@gmail.com, o per correu postal, o bé emplenat el model de formulari de desistiment que figura com a annex a aquestes Condicions.

Un cop finalitzat el termini de 14 dies naturals, ANNA PARÍS no acceptarà devolucions per desistiment de compres de Producte.

Per tornar el producte, el Client podrà fer-ho de dues maneres:

Contactant amb ANNA PARÍS directament perquè gestioni la recollida i devolució del producte, sempre amb càrrec al Client les despeses de devolució. En aquest cas, es programarà la recollida dels Productes i s’informarà el Client per e-mail de la data i horari en què es produirà aquesta recollida.

O bé el Client pot tornar els productes al seu càrrec sense utilitzar el sistema de ANNA PARÍS. No obstant això, ANNA PARÍS aconsella empaquetar acuradament el producte (no utilitzar l’embalatge original podria depreciar el producte) i escollir un servei de transport amb justificant de recepció. ANNA PARÍS rebutjarà qualsevol producte retornat amb despeses a contra reemborsament a càrrec de l’empresa i no es farà càrrec en cas que el producte no arribi a les seves dependències.

No es permet la devolució de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

7.2. Reemborsament

En cas de desistiment, el Client tindrà dret al reemborsament del preu dels productes retornats, a més de les despeses d’enviament ordinaris, sempre que els productes retornats estiguin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, no hagin estat usats (excepte el necessari per verificar el seu ús i adequació amb el que s’esperava), danyats, desprecintats (en els casos prèviament indicats).

ANNA PARÍS tornarà al Client el cost del producte i les despeses d’enviament proporcionals un cop descomptades les despeses de devolució sempre que faci servir els Serveis d’ANNA PARÍS i no ho enviï pels seus propis mitjans. Les despeses d’enviament no van a càrrec de client.

ANNA PARÍS gestionarà la devolució de l’import total mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat pel Client per a la contractació dels productes, en un termini no superior a el transcurs de 14 dies naturals des que el Client va comunicar el seu desistiment.

ANNA PARÍS comprovarà en les seves dependències l’adequació del producte retornat, reservant-se el dret a no fer el reemborsament en cas de detectar que el producte adquirit i el retornat no coincideixen o que la devolució no s’ha realitzat d’acord amb les presents Condicions.

En els casos en què el Client triï enviar els productes pel seu compte, ANNA PARÍS podrà retenir el reemborsament fins haver rebut els productes o fins que el Client enviï una prova d’enviament / devolució, segons quina condició es compleixi primer.

7.3. Devolucions per manca de conformitat

En cas que els productes estiguin en mal estat o no es corresponguin amb els que efectivament s’han contractat, el Client ha de comunicar a ANNA PARÍS de forma immediata per mitjà de correu electrònic o per telèfon al 973.44.81.05 el desig d’exercitar el dret de resolució de el contracte o la substitució del producte rebut. La comanda retornada haurà de ser lliurada a ANNA PARÍS si és possible juntament amb l’albarà de lliurament, la seva factura o el justificant.

La devolució a ANNA PARÍS dels Productes podrà realitzar-se de la forma establerta en l’apartat anterior de “Dret de desistiment”.

Si no és possible la substitució dels productes, ANNA PARÍS, retornarà l’import total de la compra, que inclou tant el preu dels productes com les despeses d’enviament i devolució, si s’escau, a través d’un abonament a la targeta de crèdit utilitzada o mitjançant una transferència bancària al compte indicat pel client.

Els productes són béns de naturalesa no duradora. La garantia oferta per ANNA PARÍS es correspon amb l’establerta en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

En el cas que hi hagi una manca de conformitat el Client ha d’informar ANNA PARÍS en el termini de 2 mesos des que va tenir coneixement de la mateixa.

Tenint en compte que ANNA PARÍS comercialitza productes de naturalesa no duradora, aquestes garanties s’aplicaran tenint en compte la naturalesa dels béns comercialitzats en el lloc web d’acord amb l’Article 116 de l’TRLGDCU (Conformitat dels porductos amb el contracte).

Excepte prova en cas contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació:

● S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model.

● Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes de la mateixa mena.

● Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fonamentalment esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.

8. Cancel·lació de la comanda

La cancel·lació de la comanda per part de l’usuari quedarà subjecta a l’operativa habitual d’ANNA PARÍS, sent necessari informar de la cancel·lació entre dos i quatre dies previs al dia de lliurament compromès.

Les cancel·lacions efectuades amb posterioritat a aquest termini no seran efectives, i el Client haurà d’acceptar la comanda.

9. Obligacions del client

9.1. El Client es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d’usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

9.2. El Client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents Condicions Generals entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d’activitat que desenvolupa ANNA PARÍS.

9.3. Així mateix, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d’accés personal al Lloc web.

9.4. El Client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en la qual pugui ser lliurada la comanda dins de l’horari escollit abans de la contractació, d’acord amb el que preveu la clàusula (7) d’aquestes condicions. En cas d’incompliment per part del Client d’aquesta obligació, ANNA PARÍS no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

9.5. El Client es compromet a fer efectiu els pagaments domiciliats en la modalitat de subscripció i que té els fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través del Lloc web. Aquells clients que, previ avís d’impagament, no regularitzin la seva situació, podran ser donats de baixa del servei i requerits al pagament directament o mitjançant tercers.

9.6. A l’hora de realitzar una comanda amb productes alcohòlics, el client es compromet a ser major d’edat. La venda de productes alcohòlics només està permesa per a majors de 18 anys.

10. Reclamacions

Les reclamacions han d’anar dirigides a ANNA PARÍS per correu electrònic a xarcuteriaparis@gmail.com. Una vegada registrada la sol·licitud, reclamació o queixa pel nostre departament d’atenció a l’Client, li informarem un número de registre de seguiment perquè tingui constància d’aquella.

Gestionarem qualsevol sol·licitud en el menor temps possible, mantenint un nivell de comunicació òptim en tot moment.

11. Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i / o industrial dels continguts, textos, comentaris, obres, il·lustracions, imatges, guies, distintius corporatius, etc, del Lloc web, són propietat d’ANNA PARÍS i, quan correspongui, de les entitats o persones indicades en el Lloc web, estant tots ells protegits per l’ordenament jurídic espanyol i les normes comunitàries i internacionals que resultin aplicables.

Excepte autorització prèvia i per escrit d’ANNA PARÍS, així com dels supòsits legalment permesos per a ús personal i privat, queda totalment prohibida la reproducció, distribució, comercialització, transformació, còpia, o qualsevol altre acte de comunicació o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà, d’aquest Lloc web i / o dels continguts d’aquest, encara que es citi la font de procedència. Tota actuació que contravingui aquestes previsions constituirà una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de ANNA PARÍS o d’aquella entitat o persona que siguin els titulars.

12. Seguretat, confidencialitat i protecció de dades personals

12.1. ANNA PARÍS garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients.

Totes les operacions de pagament on-line es realitzen a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL, que protegeix les dades davant intents de violació per tercers. Les dades del procés de compra es guarden en una base de dades dissenyada per a tal efecte.

12.2. De conformitat amb el que preveu el RGPD, les dades personals facilitades seran tractades, per ANNA PARÍS com a responsable del tractament d’aquests. Aquestes dades seran tractades per donar compliment als drets i obligacions contingudes en aquest contracte. En conseqüència, la base jurídica del tractament és donar compliment a l’esmentada relació contractual, sent aquesta finalitat estrictament necessària per a executar el present contracte.

Les dades es mantindran mentre estigui en vigor la relació contractual i, en tot cas seran conservades durant els terminis legals de prescripció de les responsabilitats nascudes de la relació contractual que vincula ambdues parts, sent tractats únicament per ANNA PARÍS i aquells tercers als quals aquella estigui legalment o contractualment obligada a comunicar-los (com és el cas de tercers prestadors de serveis als quals s’hagi encomanat algun servei vinculat amb la gestió o execució del contracte). El Client podrà exercir, en els termes que estableix la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a aquest, o sol·licitar la portabilitat de les seves dades dirigint una comunicació per escrit a ANNA PARÍS, a través de les adreces especificades en la clàusula (1) d’aquestes condicions. En el cas que no quedin satisfets amb l’atenció rebuda després exercitar algun dels drets citats anteriorment, es podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o una altra autoritat competent.

Per obtenir més informació sobre el tractament que realitza ANNA PARÍS de les dades personals, consulteu les nostres polítiques de privacitat.

13. Limitació de responsabilitat

La responsabilitat d’ANNA PARÍS, els seus agents, empleats, subcontractistes i proveïdors per les reclamacions derivades de la venda dels productes i de l’acompliment de les seves obligacions estarà limitada a l’import de la comanda facturat per ANNA PARÍS pels productes sobre els quals pugui derivar responsabilitat, sense perjudici d’aquelles responsabilitats irrenunciables contemplades en la normativa de protecció de consumidors i usuaris.

14. Legislació aplicable i jurisdicció competent

14.1. Les presents Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

En cas de controvèrsia o desavinença que es derivi de les presents Condicions Generals i per a la resolució de qualsevol conflicte, ANNA PARÍS i el Client acorden sotmetre’s, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què puguin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili del Client consumidor.

Als efectes de les presents Condicions Generals s’entendrà per “consumidor” la persona que actuï amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

14.2. En cas de Client no consumidor les parts acorden sotmetre als jutjats i tribunals de Lleida capital.

14.3. La Comissió Europea facilita també als consumidors de la Unió Europea la plataforma de resolució de litigis en línia per resoldre els litigis de forma amistosa (article 14 apartat 1 Reglament (UE) 524/2013), accessible al web http: // ec .europa.eu / ODR.

Condicions actualizades a 11 de Juliol de 2021

Tingues en compte que d’acord amb la normativa de consum, el dret de desistiment no s’aplicarà a contractes que facin referència a:

● El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

● El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

● El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

● El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Si vols més informació sobre la devolució i cancel·lació de la teva compra pots consultar-ho en les nostres condicions generals de contractació

FORMULARI DE DESISTIMENT

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

EMPRESA: ANNA PARÍS

C/ Cardenal Benlloch, 26, 25600 Balaguer

Principi del formulari

Sr./Sra.

, major d’edar, amb DNI nº (del qual s’adjunta còpia) i domicili a , nº , piso , del municipio de , per la present poso en el seu coneixement que desisteixo del meu contracte/comanda rebut en data . Principi del formulari

Recordi, que si ho desitja, pot facilitar qualsevol altra dada addicional:

Signatura del client (només si es presenta en paper)

LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat conté tota la informació necessària que s’ha de proporcionar als Usuaris a l’hora de recollir les seves dades personals a través de qualsevol dels formularis de la pàgina web, com aquella relacionada amb les finalitats, terminis de conservació i base jurídica en la qual es legitima el tractament, com s’utilitzen, comuniquen i els drets dels usuaris.

Aquestes polítiques s’han elaborat d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, i amb la normativa vigent de protecció de dades a Espanya.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

ANNA PARÍS és responsable de la recollida i l’ús de les seves dades personals segons el que indica la present política de privacitat. La nostra seu central està al C / Cardenal Benlloc, 26, 25600 Balaguer, Espanya, amb NIF 43.703.289-T.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

ANNA PARÍS és la responsable del tractament de les dades personals de l’interessat i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), de manera que se li facilita la següent informació del tractament:

Fins del tractament: segons s’especifica en l’apartat de cookies que s’utilitzen en aquest lloc web.

Legitimació del tractament: per consentiment del interessat (art. 6.1 GDPR).

Criteris de conservació de les dades: les dades es conservaran com a màxim durant un any.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte en cookies propietat de tercers o per obligació legal.

DRETS QUE ASSISTEIXEN A L’INTERESSAT

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets: ANNA PARÍS -Carrer Cardenal Benlloc Nº26, 25600, Balaguer, o mitjançant correu electrònic al compte xarcuteriaparis@gmail.com tractats amb integritat i confidencialitat, de manera tal que es garanteixi una seguretat adequada d’aquelles.

TIPUS DE DADES PERSONALS TRACTADES I FINALITAT

Les dades personals que es proporcionin han de ser veritables, exactes i completes i mantenir-se actualitzades. El registre de dades mitjançant la utilització del formulari és obligatori, al menys aquelles marcades com a tal, i implicarà que ha estat informat i que ha prestat el seu consentiment al contingut de la present política de privacitat. La manca d’aportació d’aquestes, o el subministrament de dades incorrectes, impossibilitarà que puguem gestionar correctament les sol·licituds efectuades.

En el nostre lloc web recollim les següents categories de dades personals:

Informació relacionada amb subscripcions a butlletins informatius i prospecció comercial, com a nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, idioma i país. Aquestes dades personals s’emmagatzemen a les nostres bases de dades per a la gestió de les relacions comercials, i es faran servir per a l’enviament de butlletins informatius sobre ANNA PARÍS, els seus serveis i productes rellevants per als seus interessos.

Sempre es proporcionarà l’opció de cancel·lar i / o eliminar-se de les bases de dades amb cada comunicació electrònica que rebi de nosaltres. En qualsevol moment pot modificar la seva informació o preferències o proporcionar detalls addicionals.

Informació relacionada amb sol·licituds per a la prestació dels nostres serveis i contractació dels nostres productes, com a nom, cognoms, empresa, domicili, correu electrònic, telèfon i adreça postal. Aquestes dades personals s’emmagatzemen a les nostres bases de dades per a la gestió de les relacions comercials i es faran servir per completar qualsevol sol·licitud electrònica de serveis i productes a través del nostre lloc web. En qualsevol moment pot modificar la seva informació o preferències o proporcionar detalls addicionals.

No utilitzarem les seves dades personals per prendre decisions automatitzades que afectin o crein perfils diferents dels descrits anteriorment. En qualsevol cas, si existís un tractament posterior de les dades amb finalitat diferent a aquella per a la qual inicialment es van recollir l’informarem sobre tots els aspectes rellevants a aquest altre fi abans de procedir a aquest tractament ulterior.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals dels usuaris seran tractades mentre duri l’execució del contracte o sol·licituds d’informació i, en qualsevol cas, durant el termini de temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Quan les dades s’hagin de conservar complint terminis de prescripció indicats a la normativa aplicable, seran bloquejats i posats únicament a disposició de les autoritats competents, i seran eliminats un cop finalitzat aquest termini. En el cas de comunicacions comercials, les dades seran conservades mentre vostè no s’oposi a rebre aquesta informació.

Per determinar el període de conservació apropiat per a les dades personals, també ens basem en la quantitat, tipus i sensibilitat de les dades personals, el risc potencial de dany per l’ús no autoritzat o la divulgació de les seves dades personals, els fins per als quals processem les seves dades personals i els requisits legals que apliquin.

LEGITIMACIÓ PER TRACTAR DADES PERSONALS

Les següents bases jurídiques de legitimació apliquen per tractar les seves dades personals:

Consentiment: per a aquelles dades relatives a sol·licituds de subscripció a butlletins i prospecció comercial.

Interès legítim: per a aquelles dades relatives a sol·licituds d’informació o serveis, que fan que el tractament sigui necessari per desenvolupar la nostra activitat comercial, sempre que aquests interessos no estiguin per sobre dels seus interessos o drets i llibertats fonamentals. El nostre interès legítim consisteix a poder garantir la continuïtat de negoci, establint canals de contacte que ens permetin oferir els nostres serveis i comprendre les necessitats i expectatives de mercat, a més de millorar el nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, millorar la nostra oferta de serveis i marques.

Execució del contracte: per a aquelles dades d’identificació i contacte que permeten gestionar el contracte a distància per a la provisió de serveis i productes oferts al nostre web.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals de l’usuari podran ser cedides/comunicades als següents destinataris:

Empreses encarregades de el tractament de dades, com proveïdors que presten serveis a ANNA PARÍS, com pot ser la gestió de campanyes de promoció, gestors de contingut i relació amb clients. Els proveïdors de serveis estan autoritzats a utilitzar la informació només en la mesura que sigui necessari per a realitzar i prestar els serveis per als quals van ser contractats i amb subjecció als termes establerts en els contractes d’encàrrec de tractament celebrats i en aquesta Política de Privacitat .

Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral o qualsevol altra aplicable.

També poden produir-se transferències internacionals de dades a raó de les anteriors cessions / comunicacions en el supòsit que les empreses destinatàries es trobin fora de l’Espai Econòmic Europeu, per a les quals ANNA PARÍS utilitzarà les clàusules contractuals tipus adaptades per la Comissió Europea i l’Escut de Privacitat UE-EUA, com a garantia d’aquelles transferències realitzades a països que no compten amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea. En tot cas, aquells tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal hauran acreditat amb caràcter previ a l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció dels mateixos d’acord amb el RGPD.

Ens comprometem a no utilitzar les seves dades personals per a fins diferents dels determinats en aquesta política de privacitat, ni cedir-los de manera il·legítima a tercers.

DRETS DE LES PERSONES

Els Usuaris podran exercir qualsevol dels drets reconeguts en la normativa de protecció de dades front a nosaltres.

Ens comprometem a respectar i facilitar l’exercici d’aquests drets i, en particular, dels drets d’accés, rectificació, suspensió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades. Aquests drets podran ser exercits mitjançant l’enviament un correu electrònic a xarcuteriaparis@gmail.com, juntament amb una còpia del seu document d’identificació vàlid.

Li facilitarem tota la informació necessària relativa a les actuacions que realitzem sobre la base de qualsevol sol·licitud d’exercici dels drets que com a interessat li concerneixin, dins dels terminis legals estipulats.

En tot cas, l’informem que pot presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la tutela de qualsevol dels seus drets.

APLICACIÓ DE MESURES DE SEGURETAT SOBRE LES DADES PERSONALS

Garantim que mantenim els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals que ens facilita a través del lloc web de conformitat amb la normativa vigent, i que s’han establert i apliquen totes les mesures tècniques i organitzatives corresponents per evitar la pèrdua, destrucció o dany accidental , mal ús, alteració i tractament no autoritzat o il·lícit de les dades facilitades pels Usuaris.

També hem implantat un procediment de notificació en cas que hi hagi qualsevol sospita de violació en la seguretat de les dades personals, dirigit als interessats i també a l’autoritat de control que correspongui.

DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT

Si ha prestat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, té dret a retirar totalment o parcialment. Per retirar el seu consentiment, seguiu els enllaços d’exclusió indicats en totes les comunicacions comercials que se li enviïn o poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte en aquesta web o mitjançant correu electrònic.

Un cop haguem rebut la notificació que ha retirat el seu consentiment, ja no processarem la seva informació per als fins als quals va autoritzar originalment, llevat que hi hagi motius legítims convincents per a un processament posterior que anul·li els seus interessos, drets i llibertats o per al establiment, exercici o defensa de reclams legals. La retirada deL consentiment per rebre comunicacions comercials no afectarà el processament de les dades personals per a la prestació dels nostres serveis.

CONTACTE

Si te dubtes, comentaris o queixes sobre l’ús de les seves dades personals, contacti amb els nostres serveis d’atenció a client per correu electrònic a xarcuteriaparis@gmail.com o pel telèfon indicat al nostre web.

0
  0
  La teva cistella
  La cistella esta buidaTorna a la botiba